Ajuntament de Sant Celoni Seu electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Política de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Sant Celoni, a través de la seva seu electrònica https://seuelectronica.santceloni.cat/, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques titulars de les dades, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), amb total lleialtat, licitud i transparència.

Responsable del tractament:

Ens: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P0820100F
Adreça postal: Plaça de la Vila, 1, 08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 864 12 00
Adreça electrònica: santceloni@santceloni.cat
Adreça URL: https://seuelectronica.santceloni.cat/

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Adreça electrònica: dpd@santceloni.cat

Finalitat del tractament:

Atendre les sol·licituds d'informació per part de la ciutadania. Conservarem les dades recollides per aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la vostra sol·licitud, d'acord amb les normatives aplicables en l'àmbit municipal i administratiu. 

Legitimació:

La base jurídica per al tractament de les vostres dades és l'exercici de les funcions públiques que ens són pròpies.

Destinataris:

Les dades únicament seran cedides a d'altres administracions públiques quan l'exercici de les funcions públiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les vostres dades a tercers públics o privats. 

Drets de les persones:

Com a usuari de https://seuelectronica.santceloni.cat/ teniu dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les vostres dades, quan considereu que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l'exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets podeu presentar una instància a l'Ajuntament de Sant Celoni, ja sigui a l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada al Safareig, carrer Campins 24, 08470 Sant Celoni, o a través dels altres mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Així mateix, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat/).

Termini de conservació:

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

 

 


Dades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana (El Safareig).
C/Campins, 24. 08470 Sant Celoni
Telf: 93.864.12.00
oac@santceloni.cat

| © 2019 AJUNTAMENT DE SANT CELONI Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas